hero.png
logo1.png
hands.jpg
bulb.png
world.png
wave.png
chart.png

Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

Jesteśmy organizacją pozarządową (NGO) non-profit należącą do The European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) – ogólnoeuropejskiej organizacji, która działa jako partnerstwo krajowych forów zrównoważonego inwestowania (SIF).

POLSIF tworzy kilkudziesięciu przedstawicieli wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy private equity, organizacji i izb branżowych oraz świata nauki.

Mamy realny wpływ na poziomie europejskim

W ramach EUROSIF tworzymy reprezentację ponad 400 europejskich inwestorów instytucjonalnych,

podmiotów zarządzających aktywami oraz dostawców indeksów.  

EUROSIF jest również członkiem-założycielem Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) – sojuszu największych SIFów na całym świecie. Obecnie członkami EUROSIF są również organizacje z: Wielkiej Brytanii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Francji, Luksemburga, Irlandii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Główne działania EUROSIF to wpływ na politykę publiczną i ustawodawstwo Unii Europejskiej, badania i tworzenie platform do promowania najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego inwestowania.

Misją POLSIF jest rozwijanie oraz promowanie polskiego i europejskiego rynku zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk.

office1.jpg
office2.jpg

Misja

Tworzymy branżową platformę do współpracy inwestorów oraz podmiotów z rynku finansowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Wspieramy wzrost oraz transformację polskiej i europejskiej gospodarki, w szczególności rynku  finansowego. Popularyzujemy wiedzę oraz realizujem badania i analizy z zakresu zrównoważonych finansów i ESG. Pomagamy rozumieć regulacje prawne i uzgadniać je z krajową i europejską administracją publiczną.

Wizja

Tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń;

Opracowywanie wytycznych, standardów i najlepszych praktyk;

Analizowanie regulacji prawnych w zakresie zrównoważonych inwestycji i finansów;

Przygotowywanie analiz i raportów;

Prowadzenie działań edukacyjnych;

Reprezentowanie branży w rozmowach z administracją publiczną i regulatorami krajowym i unijnym;

Inicjowanie współpracy międzynarodowej.

Nasze działania

Zapraszamy do współpracy w charakterze członków instytucjonalnych instytucje rynku finansowego i podmioty będące częścią jego ekosystemu.

©2023 Sustainable Investment Forum Poland. All rights reserved.

Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

ul. Inflancka 19/71, 00-189 Warszawa

Email: biuro@polsif.org

in_icon.eps in_icon.eps